L.R. Voetbal Academie

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

Algemene voorwaarden

WIE ZIJN WIJ ?

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Definities
In het volgende worden verstaan onder:

1.1 Opdrachtnemer: LEONARD REFUALU VOETBAL ACADEMIE

1.2 Opdrachtgever: de rechts- of natuurlijk persoon, met wie de overeenkomst strekkende tot het volgen van een opleiding is overeengekomen, dan wel voor wie (exclusief) materiaal wordt ontwikkeld, dan wel aan wie advies (op verzoek) wordt uitgebracht.
1.3 Speler: de natuurlijke persoon (man of vrouw), die de opleiding feitelijk volgt.
1.4 Offerte: de aanbieding van de opdrachtnemer, waarbij hij zich bereidt verklaart in een bepaald geval of bij voorkomende gelegenheid enige zaak/dienst te leveren c.q. te verrichten.
1.5 Voorwaarden: de inschrijvings- en betalingsvoorwaarden LEONARD REFUALU VOETBAL ACADEMIE

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes en overeenkomsten, uitgevoerd, uitgebracht respectievelijk gesloten door de opdrachtnemer.
2.2 Indien ook onze wederpartij naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing.
2.3 Wijzigingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden dienen door de opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd en gelden slechts voor die offerte of overeenkomst bij gelegenheid van het uitbrengen respectievelijk het sluiten waarvan de wijziging of aanvulling is aangebracht.
2.4 Indien en voor zover algemene voorwaarden gebruikt door de opdrachtgever in strijd zijn met deze algemene voorwaarden, blijven de algemene voorwaarden van de opdrachtgever buiten toepassing.

Artikel 3. Aanmelding en inschrijving
3.1 Aanmelding voor deelname aan een opleiding kan geschieden door inzending van het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier door de opdrachtgever naar de opdrachtnemer
3.2 Aanmelding dient zoveel mogelijk te geschieden vóór de daartoe gestelde inschrijftermijn. Met de inzending van dit inschrijfformulier geeft de opdrachtgever zich op voor deelname aan de opleiding waarvoor wordt ingeschreven.
3.3 De aanmeldingen voor inschrijving worden door LEONARD REFUALU VOETBAL ACADEMIE geregistreerd op volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.
3.4 Bevestiging van inschrijving volgt tot maximaal 2 weken na het verstrijken van de inschrijftermijn.
3.5 Aanmeldingen voor deelname die binnenkomen na het verstrijken van de inschrijftermijn ontvangen ook later bericht over hun inschrijving: gerealiseerd of op de wachtlijst.
3.6 Binnen twee weken na inschrijving van de opleiding waarvoor is ingeschreven ontvangt de deelnemer de algemene informatie, het programma, een routebeschrijving en een factuur.
3.7 Plaatsing op de wachtlijst voor een opleiding wordt eveneens tot maximaal 6 weken na het verstrijken van de inschrijftermijn bevestigd.
3.8 De ingeschrevenen op een wachtlijst zullen in de volgorde van binnenkomst van de inschrijving benaderd worden.
3.9 Bij een te gering aantal inschrijvingen voor een opleiding kan de opleiding geannuleerd worden. Degenen die zich hebben ingeschreven voor een opleiding die geannuleerd moet worden, ontvangen hierover uiterlijk 2 weken voordat de opleiding zal starten bericht.
3.10 De prijzen van de opleidingen gelden, zoals die staan vermeld in de meest recente brochure of inschrijfformulier tenzij de prijzen zijn vastgesteld in een speciale overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.

Artikel 4. Betaling
4.1 De opdrachtnemer zal voor de deelname aan de opleiding dan wel een verstrekt advies of exclusief geconcipieerd opleidingmateriaal een factuur zenden na inschrijving als bedoeld in artikel 3.
4.2 Betaling van de door de opdrachtgever verschuldigde bedragen dient binnen veertien dagen na de factuurdatum te geschieden of volgens afspraak.
4.3 Indien betaling binnen de in lid 4.2 van dit artikel genoemde termijn niet heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij vanaf de vervaldag tot de dag van algehele voldoening over het openstaande bedrag 2% rente per maand verschuldigd aan de opdrachtnemer.
4.4 Bij overschrijding van de genoemde betalingstermijn wordt aan de desbetreffende persoon een herinneringsfactuur gestuurd en zal een betalingstermijn van 7 dagen worden gehanteerd.
4.5 De opdrachtnemer is gerechtigd een opdrachtgever te weigeren indien er een redelijk vermoeden bestaat dat deze niet tot betaling overgaat, tenzij de opdrachtgever zekerheid tot betaling verschaft. De opdrachtgever is bij dit redelijk vermoeden van non-betaling aansprakelijk voor zijn eigen schade, alsmede voor de schade van de opdrachtnemer.
4.6 Zodra de opdrachtnemer een vordering ter incasso uit handen heeft gegeven, komen alle kosten zowel gerechtelijke als buitenrechtelijke, ten laste van de opdrachtgever.
4.7 In geval van faillissement, aanvrage van surseance van betaling van de opdrachtgever en stillegging of liquidatie van de onderneming van de opdrachtgever, is al hetgeen de opdrachtnemer van de opdrachtgever te vorderen heeft onmiddellijk opeisbaar.
4.8 De opdrachtnemer geeft de mogelijkheid aan de opdrachtgever het bedrag, dat de opdrachtgever moet betalen, in termijnen te betalen onder de volgende voorwaarden:

Artikel 5. Administratiekosten, verzuiming en annulering door opdrachtgever
5.1 Met de inzending van het inschrijfformulier heeft de opdrachtgever zich definitief ingeschreven voor deelname aan de opleiding waarvoor hij/ zij zich 10,- eur moet betalen. 5.3.1 Bij annulering vóór aanvang van een opleiding worden € 25,- administratiekosten in rekening gebracht.
5.3.2 Annulering tijdens de duur van de opleiding (totaal 12 trainingen) is niet mogelijk.
5.3.3 Bij verzuiming van een training vindt er geen restitutie plaats. De verzuimde training kan niet worden ingehaald.
5.4 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor, geplande opleidingen uit te stellen of af te gelasten o.a. in verband met een naar het oordeel van Opdrachtnemer te gering aantal deelnemers of onbespeelbaar trainingsveld.

Artikel 6. Annulering door de opdrachtnemer
6.1 De opdrachtgevers dan wel spelers zullen zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte worden gebracht.
6.2 De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de opleiding te annuleren tot uiterlijk twee weken
voor de aanvangsdatum van de betreffende opleiding.
6.3 De opdrachtnemer zal bij annulering het door de opdrachtgever betaalde opleidinggeld retourneren.
6.4 Indien mogelijk worden de reeds ingeschreven spelers, wanneer zij dit wensen, ingedeeld bij een opleiding met een andere begindatum. In dit geval vindt er geen retournering van het opleidinggeld plaats.
6.5 De opdrachtnemer doet zijn uiterste best om een vervangende trainingsdag te plannen wanneer er sprake is van annulering van een training door opdrachtnemer tijdens het leerplan.

Artikel 7. Lesmateriaal
Het lesmateriaal blijft na het volgen van de opleiding niet uw eigendom. U bent daarvoor géén extra kosten verschuldigd. Het volledige copyright (auteursrecht) van het materiaal berust bij de uitgever. Hoewel er alles aan gedaan is fouten en onjuiste informatie in deze opleiding te vermijden, kan opdrachtnemer niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen van het (onoordeelkundig) toepassen van de informatie. Opleidingonderdelen zowel theorie als praktijk, mogen niet voor commerciële doeleinden worden ingezet. Let op! Trainingspak dient wel aangeschaft te worden

Artikel 8. Vervanging trainer(s)
De opdrachtnemer behoudt te allen tijde de vrijheid trainer(s), door haar met de uitvoering van de opleiding belast, te vervangen door andere trainer(s).

Artikel 9. Klachten
9.1 De opdrachtgever dient klachten over de uitvoering van de opleiding en/of de met de opleiding samenhangende administratieve procedures respectievelijk het materiaal c.q. advies binnen een week na constatering van de gebreken te richten aan:
LEONARD REFUALU VOETBAL ACADEMIE leonard@refualu.nl

9.2 Rechten voortvloeiende uit klachten die later dan laatstgemeld tijdstip aan de opdrachtnemer worden gericht, zijn vervallen en worden niet in behandeling genomen.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
10.1 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die veroorzaakt is door of verband houdt met de deelname aan de opleiding, de annulering door de opdrachtnemer, het handelen of nalaten van haar werknemers en/of door andere personen die door of vanwege de opdrachtnemer tewerk zijn gesteld of van wiens diensten door de opdrachtnemer gebruik is gemaakt, tenzij aan de opdrachtnemer opzet of grove schuld kan worden verweten.
10.2 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is door of verband houdt met de overeenkomst die is gesloten en/of de diensten die ten behoeve van een opdrachtgever worden of zijn verricht door de opdrachtnemer, haar werknemers en/of door andere personen die door of vanwege de opdrachtnemer tewerk zijn gesteld of van wiens diensten de opdrachtnemer gebruik is gemaakt, tenzij aan de opdrachtnemer opzet of grove schuld kan worden verweten.
10.3 Hoewel bij de samenstelling van de brochures en het opleidingmateriaal de uiterste zorg is nagestreefd, kan voor juistheid en/of volledigheid van (specifieke) informatie en (druk)fouten niet worden ingestaan en aanvaardt de opdrachtnemer hiervoor geen aansprakelijkheid.


Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu